DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Diễn đàn tiếng anh

Nghĩa của account for
18,01,2021 Lượt xem: 3002

Account for something -> To be the explanation or cause of something : Để giải thích hoặc nói về nguyên nhân điều gì.

Phân biệt to ask after sb; to ask sb around; to ask for sth
18,01,2021 Lượt xem: 8

Phân biệt to ask after sb; to ask sb around; to ask for sth

Phân biệt to deal in sth, to deal with
18,01,2021 Lượt xem: 2

Phân biệt to deal in sth, to deal with

Cách dùng Take off; Take sth off
22,01,2021 Lượt xem: 0

Tìm hiểu cách dùng Take off và Take sth off

Cách dùng Put sb down; Put sth down
22,01,2021 Lượt xem: 0

To criticize sb and make them feel stupid, especially in front of other people (để chỉ trích ai đó và làm cho họ cảm thấy ngu... Read More

Cách dùng Keep up, Keep sth up
27,03,2021 Lượt xem: 0

Cách dùng Keep up; Keep sth up

Phân biệt Carry on; Carry sth on; Carry sth out
18,01,2021 Lượt xem: 4300

To continue doing sth or moving in a particular direction, without stopping (tiếp tục làm gì đó hoặc di chuyển theo một hướng... Read More

Phân biệt Work out, Work sth out
18,01,2021 Lượt xem: 212

To happen or develop in a particular way, especially a successful way (diễn ra và phát triển một cách cụ thể, đặc biệt là một... Read More

Phân biệt get out và get over
22,03,2021 Lượt xem: 0

Cụm động từ với 'get' là những động từ khó hiểu nhất! Có rất nhiều nghĩa, rất nhiều biến thể! Vì vậy, chúng... Read More

Phân biệt Die down, Die off, Die out
18,01,2021 Lượt xem: 30

If a group of people or animals die off, they die one by one over a short period of time until they are none left (nếu một nhóm người hoặc... Read More

Pissed or pissed off
27,03,2021 Lượt xem: 0

Bạn có giận không? Tức giận có nghĩa là pissed off(bực mình)! diendanngoaingu.vn sẽ dạy thành ngữ tiếng Anh thông dụng... Read More