DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Ngữ pháp tiếng anh

Phân biệt in the end và at the end
22,03,2021 Lượt xem: 0

Capable và able = có thể, có khả năng, Phân biệt able và capable cùng nhau tìm hiểu nhé

Danh từ số ít và số nhiều tiếng Anh
22,01,2021 Lượt xem: 0

Danh từ số ít và số nhiều tiếng Anh

Phân biệt No sooner...than... và Hardly...when/before...
18,01,2021 Lượt xem: 12952

Cách nói đảo ngữ (thường được dùng theo cách nói chuyện lịch sự, trong văn viết và đặc biệt là trong các lối... Read More

Một số động từ không dùng dạng bị động
22,01,2021 Lượt xem: 0

Một số động từ thường không dùng dạng bị động theo cách dùng của người bản ngữ như: appear, arrive, become, come,... Read More

Modal verbs in the passive - câu bị động của từ khiếm khuyết
21,01,2021 Lượt xem: 12093

Modal verbs in the passive - câu bị động của từ khiếm khuyết

The+Adj=Noun (The+tính từ tạo thành danh từ)
21,01,2021 Lượt xem: 0

Mạo từ "The" kết hợp với tính từ để tạo thành danh từ chỉ về một nhóm người hay một tầng lớp trong xã hội.

Subject/ object questions (Từ để hỏi đóng vai trò làm chủ từ hoặc tân ngữ)
22,01,2021 Lượt xem: 0

Subject/ object questions (Từ để hỏi đóng vai trò làm chủ từ hoặc tân ngữ)