DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt able và capable

22/Jan/2021 Lượt xem:0

Phân biệt able và capable

Able (adj): ˈ/eɪbl/ và capable (adj): ˈ/keɪpəbl/

Hai tính từ này dùng để chỉ khả năng làm một việc gì.

1. Able thông dụng trong cấu trúc " be able to" khi hàm ý ai đó có thể làm việc gì hoặc do sự hiểu biết hay kĩ năng hoặc vì đó là cơ hội.

E.g: She is better able to do it than he.
=> Cô ấy có thể làm việc ấy tốt hơn là anh ta.

Cấu trúc "be able to" được dùng thay cho can và could trong những trường hợp không dùng hai trợ động từ này được (xem mục từ can, could và be able to).
Để hình thành hình thức phủ định cho "be able to", ta có thể hoặc thêm not hay một từ phủ định nào khác trước able, hoặc dùng cấu trúc "be unable to".

E.g: They were unable to give any answers.
=> Họ đã không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

2. Capable thì cấu trúc thông dụng là "be capable of doing something" khi ta muốn ám chỉ ai đó có năng lực hoặc khả năng cần thiết cho cái gì, công việc gì.

E.g: He is perfectly capable of running his business.
=> Ông ấy hoàn toàn có khả năng quản lý công việc làm ăn của mình.

3. Hai tính từ này cũng đóng vai thuộc ngữ, đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

E.g: She is one of the ablest students in our class.
=> Cô ấy là một trong những sinh viên có khả năng nhất trong lớp chúng tôi.

She is certainly a very capable woman.
=> Bà ta chắc chắn là một người phụ nữ có năng lực.

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn