DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt effective và efficient

18/Jan/2021 Lượt xem:0

Phân biệt effective và efficient

Effective [ ɪˈfektɪv] và Efficient [ɪˈfɪʃnt]

Cả hai đều là tính từ.

Effective: có hiệu quả, tức mang lại kết quả như dự kiến.

Ex: These pills really are effective; my back pain is much better.

=> Những viên thuốc này thật hiệu quả, cơn đau lưng của tôi đỡ nhiều.

Efficient: có khả năng, năng lực ( nói về con người), hiệu suất.

Ex: She's efficient at her job.

=> Cô ấy có năng lực trong công việc của mình.

Khi đề cập đến vật dụng (máy móc, dụng cụ, hệ thống vận hảnh...) thi efficient ám chỉ đến thành quả các vật dụng này mang lại. Đó là năng suất cao, chất lượng tốt, không lãng phí thời gian, năng lượng.

Ex: Engines can be made more efficient.

=> Các động cơ có thể được chế tạo có hiệu suất hơn.

Soạn giả: Vip.pro.01

Tài liệu tham khảo: Dictionary of english usage

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ