DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Subject/ object questions (Từ để hỏi đóng vai trò làm chủ từ hoặc tân ngữ)

22/Jan/2021 Lượt xem:0

Subject/ object questions (Từ để hỏi đóng vai trò làm chủ từ hoặc tân ngữ)

A. WHO và WHAT

a.Who is interviewing Trang? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkb. Who is Trang interviewing?
(Ai đang phỏng vấn Trang?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (Trang đang phỏng vấn ai?)

Who và What có thể đóng vai trò là chủ từ trong câu hỏi.Trường hợp (a)
Trật tự của câu giống như một câu khẳng định: Chủ ngữ (Who/What)+ trợ động từ+...+?
Hoặc What/Who đóng vai trò làm tân ngữ trong câu như trường hợp (b).
Trợ động từ (như did, will,..) đứng trước chủ ngữ.

Vai trò của What/Who:
Là chủ ngữ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Là tân ngữ
Who rang you? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkk Who did you ring?
(Someone rang you) kkkkkkkkkkkkkkkkkkhhkkkkkkkkkkkkkkk (You rang soemone.)
(Ai đã gọi điện cho con gái đó?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(Con gái đã gọi điện cho ai vậy?)

Who is helping you? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkWho are you helping?
(Someone is helping you.) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (You are helping soemone.)
(Ai đang giúp đỡ anh?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(Anh đang giúp đỡ ai đó?)

What will happen next? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk What will they do next?
(Something will happen next) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(They will do something next.)
(Chuyện gì sẽ đến nữa?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(Họ sẽ làm gì tiếp theo?)

Who/What có thể là tân ngữ của giới từ.

Là chủ ngữ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Là tân ngữ
Who was talking to you? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Who were you talking to?
(Someone is talking to you) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (You were talking to someone.)
(Ai đang nói chuyện với con?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (Con đang nói chuyện với ai đó?)

What wine goes with fish? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk What does this colour go with?
(Some wine goes with fish.) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (This colour goes with something.)
(Rượu nào hợp với cá?) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (Màu này hợp với cái gì?)

B.Which/ Whose/ How many/ How much:

Các từ trên có thể hoặc đóng vai trò làm chủ từ, hoặc làm tân ngữ.

Chủ từ
Which program will work best?
(Chương trình nào sẽ phù hợp nhất?)
Whose dog is barking over there?
=Someone's dog is barking over there.
(Chó của ai đang sủa ở đằng kia?)
How many people run past?
(Có bao nhiêu người chạy qua?)
How much oil got into the river?
(Có bao nhiêu dầu bị tràn ra sông?)
Tân ngữ
Which program will you use?
(Bạn sẽ sử dụng chương trình nào?)
Whose dog is Ha walking?
Ha is walking someone's dog.
(Hà đang đi chung với con chó của ai đó.)
How many people did you see?
(Bạn nhìn thấy bao nhiêu người?)
How much oil did you buy?
(Chị mua bao nhiêu dầu ăn?)

(Tư liệu tham khảo: John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press)

Short Answers- Câu trả lời ngắn
Yes/ No Questions (Câu hỏi Yes/ No)
Wh-Questions (Câu hỏi bắt đầu với WH)