DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt No sooner...than... và Hardly...when/before...

18/Jan/2021 Lượt xem:12952

Phân biệt No sooner...than... và Hardly...when/before...

No sooner ... than... = Hardly / Barely / Scarely ...when / before... (Vừa mới .... thì.....)

Cách nói thông thường:

S + no sooner + had +V(PP/V3) + than + clause (mệnh đề thường ở thì quá khứ đơn).

S + hardly / barely / scarely + had+ V(PP/V3) + when / before + clause (mệnh đề thường ở thì quá khứ đơn)

I scarely had time to ring the bell before the door opened.
( Tôi vừa mới bấm chuông thì cánh cửa được mở ra.)


Cách nói đảo ngữ (thường được dùng theo cách nói chuyện lịch sự, trong văn viết và đặc biệt là trong các lối viết văn học) :

No sooner had + S + V(PP/V3) + than + clause (mệnh đề thường ở thì quá khứ đơn).

Hardly / Barely / Scarely had + S + V(PP/V3) + when / before + clause (mệnh đề thường ở thì quá khứ đơn)

Chú ý: Chúng ta phải dùng "No sooner" với "than" và "Hardly / Barely / Scarely" với "when" hoặc "before" chứ không thể dùng lẫn lộn mặc dù ý nghĩa của chúng là như nhau

I had no sooner arrived home than the phone rang.
No sooner had I arrived home than the phone rang.
(Tôi vừa về tới nhà thì điện thoại reo).

We had no sooner left out than they came in room.
No sooner had we left out than they came in room.
(Chúng tôi vừa mới rời khỏi thì họ vào phòng).

I had hardly arrived home when the phone rang.
Hardly had I arrived home when the phone rang.
(Tôi vừa về tới nhà khi điện thoại reo).


We had hardly / scarely / barely sat down at the table, when the phone rang
Hardly / Scarely / Barely had we sat down at the table, when the phone rang
(Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại reo)


Soạn giả: vip.song.pro.25
Tư liệu tham khảo: Raymond Murphy. English Grammar in Use

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn