DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt in the end và at the end

22/Mar/2021 Lượt xem:0
Chúng tôi sử dụng 'at the end' để nói về phần cuối cùng của một cái gì đó. Ví dụ, ở cuối cầu vồng. Ở cuối đường hầm.

Vd:

  • at the end of the rainbow
  • at the end of the tunnel

'In the end' tương tự như eventually or finally(cuối cùng) - vì vậy sau khi mọi thứ đã được xử lý, thảo luận, giải quyết và quyết định.

Vd:

In the end i decided to get her flowers = 

Cuối cùng tôi quyết định lấy hoa của cô ấy