DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Anyway và Any Way

18/Jan/2021 Lượt xem:0

Phân biệt Anyway và Any Way

1. Anyway = Anyhow: dù sao, dù thế nào đi nữa, ít nhất. Dùng Anyway hàm ý bổ sung thêm một điểm cần lưu ý cho những gì vừa đề cập trước đó.

E.g. There was nowhere else to go, and anyway I knew I had to talk to him.

=> Không có nơi nào khác để đi cả và tôi biết dù gì đi nữa, tôi phải nói chuyện với anh ta.

2. Any way: thường dùng trong cụm từ 'in any way', có nghĩa là hàm ý bằng bất cứ phương cách nào.

E.g. We should help her in any way.

=> Chúng tôi nên giúp cô ấy bằng bất cứ giá nào.

Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage & Oxford Advanced Learner’s Dictionary"
Soạn giả: vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ