DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

 Cách dùng Accompany và Go with và Come with

18/Jan/2021 Lượt xem:0

Cách dùng Accompany và Go with và Come with

Accompany / əˈkʌmpəni/ or Go with or Come with đều hàm ý là tháp tùng ai, đi với ai (để làm bạn đường, để đỡ đần hoặc hộ tống...). Tuy nhiên, cách dùng trong ngữ cảnh không giống nhau.

1. Accompany: Thường dùng trong văn viết trang trọng, và thường dùng ở dạng thụ động cách.

E.g.1. Dorothy asked me to accompany her to the wedding.

=> Dorothy yêu cầu tôi đi cùng cô ấy tới buổi tiệc cưới.

E.g.2. She was accompanied by her brother.

=> Cô ta được người em trai tháp tùng.

2. Go with và Come with: Thường dùng trong văn đàm thoại hàng ngày, chúng không dùng ở dạng thụ động cách (Passive form) nên chỉ dùng được với 'Accompany'.

E.g. Are you coming with us tonight?

=> Bạn có đi cùng chúng tôi tối nay không?

Tư liệu tham khảo: "English Usage for Learner & Oxford Advanced Learner’s Dictionary"

Soạn giả: vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ