DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt get out và get over

22/Mar/2021 Lượt xem:0

Cụm động từ với 'get' là những động từ khó hiểu nhất! Có rất nhiều nghĩa, rất nhiều biến thể! Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu các cụm động từ, vì chúng là một phần của ngôn ngữ tiếng Anh! Học tiếng Anh hàng tuần!

Get on 

1 make progress, manager

 • tiến bộ, thăng tiến

2 establish a friendly relationship.

 • thiết lập một mối quan hệ thân thiện.

3 continue

 • tiếp tục một cái gì đó

VD: How did you get on in your exam?

 • Bạn đã tham gia kỳ thi của mình như thế nào?

They got on well despite the fact, that they always told on each other?

 • Họ đã hòa thuận với nhau mặc dù thực tế, rằng họ luôn nói với nhau?

Get on with your work!

 • Tiếp tục với công việc của bạn!

Get out có ý nghĩa trái ngược với get on nhưng thực tế dùng trong cùng ngữ cảnh như trên

Get over

1 to recover form (an illness, shock, etc.) 

 • để phục hồi hình thức (bệnh tật, sốc, v.v.)

2 to overcome or master a problem

 • để vượt qua hoặc làm chủ một vấn đề

3. to bring (something necessary but unpeasant) to an end

 • đưa (một cái gì đó cần thiết nhưng không dễ chịu) để kết thúc

VD:

Get over her, will you?

 • Vượt qua cô ấy, được không?

Let's get it over with.

 • Hãy vượt qua nó với.