Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm: so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém.
Mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau.

1. So sánh chất lượng
So sánh nhất (La supériorité) Plus
So sánh bằng (L’égalité) Aussi + Adjectif/ Adverbe + que (qu’)
So sánh kém (L’infériorité) Moins
Ví dụ:
Marie est plus belle que Sophie (Marie đẹp hơn Sophie).
Sophie est moins belle que Marie (Sophie đẹp kém hơn Marie).
Marie est aussi belle que Sophie (Marie đẹp bằng Sophie).
Marie court aussi vite que Sophie (Marie chạy nhanh bằng Sophie).
Marie court aussi rapidement que Sophie. (Marrie chạy chậm như Sophie)

Lưu ý:
a. Plus bon(s) → meilleur(s)
Plus bonne(s) → meilleure(s)
Moins bon/ bonne → moins bon/ bonne
Aussi bon/ bonne → aussi bon/ bonne
Ví dụ:
Trang a une note (plus bonne) → meilleure que la note de Mai. (Trang có điểm tốt hơn Mai)
Trang a une note aussi bonne que la note de Mai. (Trang có điểm tốt bằng Mai)
Trang a une note moins bonne que la note de Mai. (Trang có điểm kém hơn Mai)

b. Plus mauvais/ mauvaise(s) → pire(s)
Moins/ aussi mauvais → moins/ aussi mauvais
Ví dụ:
La situation de Pierre est (plus mauvaise) → pire que la situation de Paul.
La situation de Pierre est aussi mauvaise que la situation de Paul.
La situation de Pierre est moins mauvaise que la situation de Paul.

c. Plus bien → mieux
Moins/ aussi bien → moins/ aussi bien
Ví dụ:
Nathalie travaille (plus bien que) → mieux que Marie
Nathalie travaille moins bien que Marie
Nathalie travaille aussi bien que Marie

2. So sánh số lượng
So sánh nhất (La supériorité) Plus
So sánh bằng (L’égalité) Autant + de (d’) + nom + que (qu’)
So sánh kém (L’infériorité) Moins
Ví dụ :
- Au Noël, j’ai plus de cadeaux que ma sœur.
- Au Noël, j’ai moins de fleurs que de cadeaux.
- Aujourd’hui, ma mère achète autant de tomates que de carottes.

3. So sánh hành động hoặc trạng thái

So sánh nhất (La supériorité) Plus
Verbe So sánh bằng (L’égalité) Autant que (qu')
So sánh kém (L’infériorité) Moins
Ví dụ:
Mon père travaille plus que ma mère.
Cette nuit, je dors moins que la muit derrière.
Marie rit autant qu'elle pleure.

Soạn giả: Vip.pro.05
Bản quyền thuộc về: www.diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: