Động từ phản thân trong tiếng Pháp là những động từ nguyên mẫu và có đại từ phản thân "se" đứng trước.

1. Cách chia động từ phản thân
Chúng ta chia đại từ phản thân "se" tương ứng với chủ ngữ và động từ tương ứng với chủ ngữ đó.
Ngôi "Je":
me/m' + động từ được chia theo ngôi "Je"
Ngôi "Tu":
te/t' + động từ được chia theo ngôi "Tu"
Ngôi "Il/Elle":
se/s' + động từ được chia theo ngôi "Il/Elle"
Ngôi "Nous":
nous + động từ được chia theo ngôi "Nous"
Ngôi "Vous":
vous + động từ được chia theo ngôi "Vous"
Ngôi "Ils/Elles":
se/s' + động từ được chia theo ngôi "Ils/Elles"

Ví dụ:

SE LAVER
Je me lave
Nous nous lavons
Tu te laves
Vous vous lavez
Il/Elle se lave
Ils/ Elles se lavent

2. Một số ý nghĩa của động từ phản thân
Động từ phản thân có ý nghĩa phản thân
Một số động từ như: se laver, se lever, se coucher, se promener, se regarder,...
Ví dụ:
Je lave mon enfant (tôi rửa cho con của tôi).
--> Je me lave (tôi tự rửa cho tôi).
Nous levons les mains (chúng tôi nhấc tay của chúng tôi lên).
--> Nous nous levons (chúng tôi tự nhấc người lên).

Động từ phản thân có ý nghĩa tương tác
Một số động từ như: se téléphoner, se parler, se regarder, se rencontrer, se voir,...
Ví dụ:
Trang me téléphone. Je téléphone à Trang.
--> Nous nous téléphonons.
La fille regarde le garçon. Le garçon regarde aussi la fille.
--> Ils se regardent.

Động từ phản thân có ý nghĩa bị động
Ví dụ:
On mange ce fruit frais.
-->Ce fruit se mange frais.
Le chinois s'écrivait de droite à gauche.

Động từ phản thân luôn tồn tại ý nghĩa phản thân
Một số động từ như: se souvenir de, se moquer de, se servir de,...
Ví dụ:
Je me souviens toujours de mon enfance.

3. Động từ phản thân ở thì quá khứ
Ở thì quá khứ, động từ phản thân được chia với trợ động từ "Être" và phải hợp giống, hợp số với chủ ngữ.
Ví dụ:

SE COUCHER
Je me suis couché(e)
Nous nous sommes couchés(es)
Tu t’es couché(e)
Vous vous êtes couché(e/ s/ es)
Il s’est couché
Ils se sont couchés
Elle s’est couchée
Elles se sont couchées

Soạn giả: Vip.pro.05
Bản quyền thuộc về: www.diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: