Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp (L'adjectif possessif) thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó.
Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp luôn đặt trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ.

Bảng tóm tắt tính từ sở hữu trong tiếng Pháp:

POSSESSEUR POSSESSIF POSSESSIF
SINGULIER PLURIEL
SINGULIER MASCULIN FÉMININ MASCULIN - FÉMININ
(Của tôi)
(Của bạn)
(Của anh/ cô ấy)
Mon
Ton
Son
Ma
Ta
Sa
Mes
Tes
Ses
PLURIEL MASCULIN - FÉMININ MASCULIN - FÉMININ
(Của chúng tôi)
(Của bạn)
(Của họ)
Notre
Votre
Lẻu
Nos
Vos
Leurs

Các bài viết liên quan: