Các quy tắc chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại:

I. Quy tắc:
Động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp là những động từ có đuôi "_ER". Ở thì hiện tại, động từ nhóm 1 có cách chia như sau:

Chúng ta lấy động từ nguyên mẫu sau đó bỏ đuôi "_ER" và thêm:
e (ngôi Je)
ons (ngôi Nous)
es (ngôi Tu)
ez (ngôi Vous)
e (ngôi Il/ Elle)
ent (ngôi Ils/ Elles)

Lưu ý:
Ngôi "Je, Il, Elle" có cách chia giống nhau.
Cách đọc của các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" giống nhau.

II. Một số lưu ý:
1. Động từ "Aller" có cách chia khác:

Je vais Nous allons
Tu vas Vous allez
Il/ Elle va Ils/ Elles vont2. Những động từ có đuôi "_CER", khi chia ngôi "Nous" cần lưu ý:
Ví dụ: Chia động từ COMMENCER

Je commence Nous commençons
Tu commences Vous commencez
Il/ Elle commence Ils/ Elles commencent


3. Những động từ có đuôi "_GER" khi chia ngôi "Nous" cần lưu ý:
Ví dụ: Chia động từ MANGER

Je mange Nous mangeons
Tu manges Vous mangez
Il/ Elle mange Ils/ Elles mangent


4. Những động từ có đuôi "_YER":
Ví dụ: Chia động từ PAYER
Je paie Nous payons
Tu paies Vous payez
Il/Elle paie Ils/Elles paient


5. Một số động từ : Appeler, Épeler,... có cách chia cần lưu ý:
Ví dụ: Chia động từ APPELER

J'appelle Nous appelons
Tu appelles
Vous appelez
Il/ Elle appelle Ils/ Elles appellent


6. Một số động từ như "Acheter, Peser, Lever, Mener, Celer, Geler, Modeler,..." có cách chia cần lưu ý:
Ví dụ: Chia động từ LEVER
Je lève Nous levons
Tu lèves Vous levez
Il/ Elle lève Ils/ Elles lèvent


7. Một số động từ như " Répéter, Espérer, Préférer, Compléter,..." có cách chia cần lưu ý:
Ví dụ: PRÉFÉRER

Je préfère Nous préfèrons
Tu préfères Vous préfèrez
Il/ Elle préfère Ils/ Elles préfèrent


Soạn giả: vip.pro.05

Bản quyền thuộc về: www.diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: