Seek (v): /siːk/ or look for

Seek có nghĩa: tìm kiếm (cái gì), tìm, nhớ ai làm việc gì. Seek là động từ bất quy tắc (seek-sought-sought).

She was
seeking the help of someone who spoke English.
(Cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ của một người nào biết tiếng Anh.)


Seek thường được dùng trong văn viết và không thường dùng trong đàm thoại. Khi nói chuyện, người ta thường dùng " try to get " hoặc " try to find " thay cho seek.

He
tried to find other work.
(Anh ấy cố tìm công việc khác.)


Trong Anh ngữ hiện đại, người ta không bao giờ nói rằng một người nào đó
seek một người hay một vật mà dùng look for thay thế.

Are you still
looking for a job?
(Anh có còn tìm việc làm nữa không? )

Soạn thảo: vip.program
Tư liệu tham khảo:
Dictionary of English Usage
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: