General Guidelines for Article Usage
(Nguyên tắc chung về cách dùng mạo từ)

a. The sun is bright today.
Please hand this book to the teacher.
Please open the door.
Dùng the khi biết rõ người hay sự vật đang đề cập tới.
b. Yesterday I saw some dogs.
The dogs were chasing a cat.
The cat was chasing a mouse.
The mouse ran into a hole.
The hole was very small.
Dùng the khi danh từ bất định được đề cập đến lần thứ
hai.
Câu (b): đề cập lần đầu (some dogs, a cat, a mouse, a
hole
)
Đề cập lần hai: (the dogs, the cat, the mouse, the hole).
c. Đúng: Apples are my favorite
fruit.
Sai: The apples are my favorite
fruit.

d. Đúng: Gold is a metal.
Sai: The gold is a metal.
Khi nói về định nghĩa hay khái quát hóa, ta không dùng
the với danh từ đếm được số nhiều hay danh từ không đếm
được.
e. Đúng:
(1): I drove a car.
I drove the car.
(2): I drove that car.
(3): I drove Nick's car.
Sai: I drove car.
Trước danh từ đếm được số ít (ví dụ: car) luôn có:
(1) a hoặc an; one; each; every; ...
(2) mạo từ the.
(3) this/ that.
(4) tính từ sở hữu.

(Tư liệu tham khảo:
Betty Schrampfer Azar.Understanding and Using English Grammar. 3rd Ed.)

Các bài viết liên quan: