Basic Article Usage (Cách dùng cơ bản của mạo từ)


I. Với danh từ chung:
Với danh từ chung, ta dùng A hoặc không dùng gì.
  • Danh từ đếm được số ít: A banana is yellow (a)
  • Danh từ đếm được số nhiều: Bananas are yellow (b)
  • Danh từ không đếm được: Fruit is good for you (c)
Danh từ chung dùng để đưa ra sự khái quát, nó đại diện cho một tổng thể gồm những sự vật cùng loại; không phải là sự vật riêng biệt, thuần nhất mà tượng trưng cho cả nhóm.
Câu (a) và (b): Người nói đang nói về bất cứ quả chuối nào,tất cả những quả chuối, chuối nói chung.
Câu (c): Người nói đang nói về bất cứ trái cây nào và tất cả trái cây, trái cây nói chung.
Chú ý: không dùng mạo từ để khái quát hóa danh từ đếm được số nhiều, như trong câu (b), và danh từ đếm được, xem (c).

II. Danh từ bất định:
Với danh từ bất định, ta dùng A hoặc Some.
  • Đếm được số ít: I ate a banana. (d)
  • Đếm được số nhiều: I ate some bananas. (e)
  • Không đếm được: I ate some fruit. (f)
Danh từ bất định là những sự vật có thật (không phải sự vật tượng trưng), nhưng chúng không được xác định (= "bất định") một cách cụ thể.
Câu (d): người nói không đề cập đến quả chuối nào cụ thể.
Câu (e) và (f): Some dùng với danh từ đếm được số nhiều bất định và danh từ không đếm được bất
định.
Ngoài some ra, người nói còn có thể dùng two, several, a lot of,... với danh từ đếm được số nhiều, hoặc a little, a lot of,... với danh từ không đếm được.

III. Danh từ xác định:
Với danh từ xác định, ta dùng The.
  • Danh từ đếm được số ít: Thank you for the banana.(g)
  • Đếm được số nhiều: Thank you for the bananas.(h)
  • Không đếm được: Thank you for the fruit.(i)
Danh từ gọi là xác định khi cả người nói và người nghe đều cùng nghĩ tới một sự vật cụ thể.
Câu (g): Người nói dùng the vì người nghe đã biết rõ người nói đang nói về quả chuối nào cụ thể.
Chú ý: the dùng cho cả danh từ đếm được (số ít+ số nhiều) và danh từ không đếm được.


(Tư liệu tham khảo:
Betty Schrampfer Azar.Understanding and Using English Grammar. 3rd Ed.)

Các bài viết liên quan: