A great deal of / a large amount of và a large number of
Những thành ngữ này đề cập đến số lượng lớn.

A great deal of / a large amount of được dùng với danh từ không đếm được

A great deal of learners' attention should be paid to the uses of English tenses.

A large number of được dùng với danh từ số nhiều

A large number of rare animals disappear nowadays.

(Tư liệu tham khảo: Ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh Trung học phổ thông, NXB Giáo dục,2004)


Các bài viết liên quan: