Possessive Nouns - Danh từ sở hữu

Singular Noun
a. the girl
b. Tom
c. my wife
Possessive Form
the girl's
Tom's
my wife's

Để chỉ sự sở hữu, thêm dấu phẩy lửng (') và -s vào danh
từ số ít:
The girl's book is on the table.
d. a lady
e. Thomas
a lady's
Thomas's/ Thomas'
Nếu danh từ số ít tận cùng bằng -s, có thể có hai cách:
1. Thêm dấu phẩy lửng (') và -s: Thomas's book.
2. Chỉ thêm dấu phẩy lửng: Thomas' book.
Plural Noun
f. the girls
g. their wives
h. the ladies
i. the men
j. my children
Possessive Form
the girl's
their wives'
the ladies'
the men's
my children's
Chỉ thêm dấu phẩy lửng vào danh từ số nhiều tận cùng
bằng -s:
The girls' books are on the table.
Chỉ thêm dấu phẩy lửng và -s vào danh từ số nhiều không
tận cùng bằng -s.


(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar.Understanding and Using English Grammar. 3rd Ed.)

Các bài viết liên quan: