1. b 2. a 3. b
4. c 5. a 6. b
7. c 8. c 9. a
(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English Grammar. 3rd ed.)

Review exercise

Các bài viết liên quan: