A young man an important law :


" Person who celebrates his birthday many times is long-lives"

Sưu tầm và biên soạn : Sophie


Các bài viết liên quan: