(a) Going to bed now? = Are you going to bed now?

(b) Finish your work? = Did you finish your work?

(c) Want to go to the movie with us? = Do you want to go to the movie with us?
Trong văn nói tiếng Anh, đôi khi chủ ngữ You và trợ động từ được lược đi khỏi câu hỏi Yes/no như trong các ví dụ a,b và c
(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.)

ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: