(a) Never will I do that again!

(b) Rarely have I eaten better food.

(c) Hardly ever does he come to class on time.
Khi từ phủ định đặt ở đầu câu, thì chủ từ và động từ được đảo ngược ( nghĩa là dùng trật tự từ của câu hỏi)


(Tư liệu tham khảo: Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer, third edition)
ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: