Dùng Which Bổ Nghĩa Cho Cả Câu

(a) Tâm was late. (b) That surprised me.
(c) Tâm was late, which surprised me.
Tâm đến trễ, điều này làm tôi ngạc nhiên.
(d) The elevator is out of order.
(e) This is too bad.
(f) The elevator is out of order, which is
too bad.
Cái thang máy bị hư, điều này quá tệ.
Đại từ thatthis có thể đề cập đến ý của cả câu
trước đó.
Câu (b): Từ that đề cập đến cả câu "Tâm was late".
Tương tự, mệnh đề quan hệ với which có thể bổ
nghĩa cho ý của cả câu.
Câu (c): từ which đề cập đến cả câu "Tâm was late".
Việc dùng which để bổ nghĩa cho cả câu là cách dùng
thân mật và hầu như thường được dùng trong văn nói
tiếng Anh. Cấu trúc này thường không phù hợp trong
văn viết trang trọng. Tuy nhiên, khi viết cấu trúc này,
ta đặt dấu phẩy phía trước để phản ánh sự tạm dừng
khi nói.(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar.Understanding and Using English Grammar. 3rd Ed.)

Các bài viết liên quan: