(a) Rice is grown in India
(Gạo được trồng ở Ấn Độ)

(b) Our house was built in 1980
(Ngôi nhà của chúng tôi được xây vào năm 1980)

(c) This olive oil was imported from Crete.
(Dầu olive này được nhập khẩu từ Crete.)
Thông thường câu bị động được dùng mà không có cụm từ "by someone". Câu bị động có mục đích nhấn mạnh đến hành động hoặc sự việc xảy ra mà không biết hoặc không cần biết đến chủ thể gây nên sự việc, hành động.

Trong câu (a): Gạo được trồng ở Ấn Độ có thể bởi nông dân hoặc bởi ai đó. Không cần thiết phải đề cập chính xác đến ai là người trồng.
(d) Life on the Mississippi was written by Mark Twain.
(Cuộc sống bên dòng sông Mississippi được viết bởi Mark Twain)
Cụm "by someone" được thêm chỉ khi cần biết đến chủ thể của hành động là ai. Trong câu (d), Mark Twain là thông tin quan trọng.
(e) My aunt made this rug. (active)
(Dì của tôi đã làm tấm thảm này)
Nếu người nói biết chủ thể là ai và muốn nhấn mạnh đến chủ thể của hành động thì câu chủ động được sử dụng.
(f) This rug was made by my aunt.
(Tấm thảm này được làm bởi dì của tôi)

(g) That rug was made by my mother.
(Tấm thảm đó được làm bởi mẹ tôi)
Đôi khi, thậm chí người nói biết ai là chủ thể hành động nhưng họ vẫn dùng câu bị động với cụm "by someone" bởi họ muốn nhấn mạnh và chủ từ của câu là sự vật được tạo nên (this rug, that rug)
(Tư liệu tham khảo: Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer, third edition)

Exercise

Các bài viết liên quan: