LINKING VERBS
(Liên động từ)

(a) The soup smells (LINKING VERB) good (ADJECT).

(b) This food tastes delicious.

(c) The children feel happy.

(d) The weather became cold.
Những động từ có tính chất giống như động từ "BE" được gọi là "linking verb" . Tính từ theo sau "linking verb" miêu tả về chủ từ của câu.

Những linking verb thường gặp:
+ feel, look, smell, sound, taste
+ appear, seem
+ become (và get, turn, grow khi những động từ này mang nghĩa "become")

Chú ý:
(1) The man looks angry
Tính từ "angry" đứng sau "look" miêu tả cho danh từ "the man". Vì vậy, "look" trong câu này là liên động từ (linking verb)

(2) The man looks at me angrily
Trạng từ "angrily" đứng sau "look" miêu tả cho động từ "look". Như vậy "look" trong trường hợp này là một động từ thường chứ không phải là một liên động từ (linking verb)

(Tư liệu tham khảo: Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer, third edition)

Các bài viết liên quan: