Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn
1. Phân biệt khi nào dùng hiện tại hoàn thành và khi nào dùng quá khứ đơn cho hành động bằng cách xem hành động đó có còn liên quan đến hiện tại hay không hay đã chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ
The shop has just opened. (So it's open now.) The shop opened last week. It's doing very well

The shop opened last week. Then it closed again two days later.
The car has broken down. (So I have no transport now.) The car broke down. It's still off the road.

The car broke down. But luckily we got it going again.
2. Khi Hiện tại hoàn thành được dùng để miêu tả một trạng thái, điều đó có nghĩa trạng thái ấy vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Còn nếu thì quá khứ đơn được dùng, điều đó có nghĩa trạng thái đó đã hết trong quá khứ.

I've had these skis for years.

I've been here since three o'clock.
I had those skis for years. (Then I sold them.)

I was there from three o'clock to about five. (Then I left.)
3. Khi Hiện tại hoàn thành được dùng cho một hành động lặp lại, điều đó có nghĩa là hành động còn có thể tiếp tục lặp lại. Còn nếu Quá khứ đơn được sử dụng, có nghĩa là chuỗi hành động đó đã kết thúc và chấm dứt trong quá khứ
Gayle has acted in more than fifty films. (Her career has continued up to now.) Gayle acted in more than fifty films. (She is dead, or her career is over.)
There has been a serious accident on the M6. It happened at ten o'clock this morning near Preston when a lorry went out of control and collided with a car...

4. Thì hiện tại hoàn thành dùng để đưa ra sự thật về vụ tai nạn và Thì quá khứ đơn miêu tả chi tiết như vụ việc xảy ra khi nào và như thế nào. Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành với lần đề cập đầu tiên và thì quá khứ đơn cho các chi tiết

I've just been on a skiing holiday. ~ Oh, where did you go?


(Tư liệu tham khảo: John Eastwood. Oxford Guide to English Grammar)

Các bài viết liên quan: