Question words followed by To-infinitive - Từ để hỏi đi với To-infinitive


a. I don't know what I should do.
Tôi không biết nên làm gì.
b. I don't know what to do.
c. Sam can't decide whether she should go or stay
home.
Sam không thể quyết định sẽ đi hay ở nhà.
d. Sam can't decide whether to go or (to) stay home.
e. Please tell me how I can get to the bus station.
Vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để đi đến trạm xe
buýt.
f. Please tell me how to get to the bus station.
g. Ha told us where we could find it.
Hà nói cho chúng tôi nơi để kiếm cái đó.
h. Ha told us where to find it.
Từ để hỏi (when,where, how, who,
whom, whose, what, which
) và
whether đứng trước To-infinitive.

Mỗi cặp câu ví dụ có nghĩa giống
nhau.
Chú ý:
(Wh) + to-Infinitive= should/can/could


Tư liệu tham khảo: (Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer Azar)

Các bài viết liên quan: