Hiện tại
Quá khứ
Quá khứ
phân từ
Hiện tại
Quá khứ
Quá khứ
phân từ
Arise
Be
Bear
Beat
Become

Begin
Bend
Bet*
Bid*
Bind*

Bite
Bleed
Blow
Break
Breed*

Bring
Broadcast*
Build
Burn
Burst*

Buy
Cast*
Catch
Choose
Cling*

Come
Cost
Creep*
Cut
Deal*

Dig
Do
Draw
Dream
Eat

Fall
Feed
Feel
Fight
Find

Fit
Flee*
Fling*
Fly
Arose
Was, were
Bore
Beat
Became

Began
Bent
Bet
Bid
Bound

Bit
Bled
Blew
Broke
Bred

Brought
Broadcast
Built
Burned/Burnt
Burst

Bought
Cast
Caught
Chose
Clung

Came
Cost
Crept
Cut
Dealt

Dug
Did
Drew
Dreamed/dreamt
Ate

Fell
Fed
Felt
Fought
Found

Fit/fitted
Fled
Flug
Flew
Arisen
Been
Borne/born
Beaten/beat
Become

Begun
Bent
Bet
Bid
Bound

Bitten
Bled
Blown
Broken
Bred

Brought
Broadcast
Built
Burned/Burnt
Burst

Bought
Cast
Caught
Chosen
Clung

Come
Cost
Crept
Cut
Dealt

Dug
Done
Drawn
Dreamed/dreamt
Eaten

Fallen
Fed
Felt
Fought
Found

Fit/ Fitted
Fled
Flung
Flown
Forbid
Forecast*
Forget
Forgive
Forsake*

Freeze
Get
Give
Go
Grind

Grow
Hang**
Have
Hear
Hide

Hit
Hold
Hurt
Keep
Kneel

Know
Lay
Lead
Lean
Leap

Learn
Leave
Lend
Let
Lie

Light
Lose
Make
Mean
Meet

Mislay
Mistake
Pay
Put
Quit***

Read
Rid
Ride
Ring
Forbade
Forecast
Forgot
Forgave
Forsook

Froze
Got
Gave
Went
Ground

Grew
Hung
Had
Heard
Hid

Hit
Hold
Hurt
Kept
Kneeled/Knelt

Knew
Laid
Led
Leaned/Leant
Leapt

Learned/Learnt
Left
Lent
Let
Lay

Lighted/lit
Lost
Made
Meant
Met

Mislaid
Mistook
Paid
Put
Quit

Read
Rid
Rode
Rang
Forbidden
Forecast
Forgotten
Forgiven
Forsaken

Frozen
Gotten
Given
Gone
Ground

Grown
Hung
Had
Heard
Hidden

Hit
Hold
Hurt
Kept
Kneeled/Knelt

Known
Laid
Led
Leaned/Leant
Leapt/Leaped

Learned/Learnt
Left
Lent
Let
Lain

Lighted/Lit
Lost
Made
Meant
Met

Mislaid
Mistaken
Paid
Put
Quit

Read
Rid
Ridden
Rung





Hiện tại
Quá khứ đơn
Quá khứ
phân từ
Hiện tại Quá khứ đơn
Quá khứ
phân từ
Rise
Run
Say
See
Seek*

Sell
Send
Set
Shake
Shed*

Shine
Shoot
Show
Shrink*
Shut

Sing
Sink*
Sit
Sleep
Slide*

Slit*
Smell
Speak
Speed
Spell

Spend
Spill
Spin*
Spit
Split*

Spoil
Spread*
Rose
Ran
Said
Saw
Sought

Sold
Sent
Set
Shook
Shed

Shone/Shined
Shot
Showed
Shrank/Shrunk
Shut

Sang
Sank
Sat
Slept
Slid

Slit
Smelled/Smelt
Spoke
Sped/Speeded
Spelled/Spelt

Spent
Spilled/Spilt
Spun
Spit/Spat
Split

Spoiled/Spoilt
Spread
Risen
Run
Said
Saw
Sought

Sold
Sent
Set
Shook
Shed

Shone/ Shined
Shot
Showed
Shrank/ Shrunk
Shut

Sang
Sank
Sat
Slept
Slid

Slit
Smelled/Smelt
Spoke
Sped/Speeded
Spelled/Spelt

Spent
Spilled/Spilt
Spun
Spit/Spat
Split

Spoiled/ Spoilt
Spread
Spring*
Stand
Steal
Stick
Sting*

Stink*
Strike*
Strive*
String
Swear

Sweep
Swim
Swing*
Take
Teach

Tear
Tell
Think
Throw
Thrust*

Understand
Undertake
Upset
Wake
Wear

Weave*
Weep*
Win
Wind*
Withdraw

Write
Sprang/Sprung
Stood
Stole
Stuck
Stung

Stank/ Stunk
Struck
Strove/ Strived
Strung
Swore

Swept
Swam
Swung
Took
Taught

Tore
Told
Thought
Threw
Thrust

Understood
Undertook
Upset
Woke/ Waked
Wore

Wove
Wept
Won
Wound
Withdrew

Wrote
Sprung
Stood
Stolen
Stuck
Stung

Stunk
Struck/Stricken
Strived/Striven
Strung
Sworn

Swept
Swum
Swung
Taken
Taught

Torn
Told
Thought
Thrown
Thrust

Understood
Undertaken
Upset
Woken/Waked
Worn

Woven
Wept
Won
Wound
Withdrawn

Written



* Trong Anh-Anh: get-got-got, nhưng Anh- Mỹ: Get-got-gotten/got
** "Hang" là động từ có quy tắc (thêm -ed) khi nó có nghĩa là treo cổ ai đó bằng dây.
So sánh: I hung my clothes in the closet.
(Tôi treo quần áo trong tủ đồ.)
He was the last man to be hanged for murder in this country.
Hắn là người đàn ông cuối cùng bị treo cổ vì tội giết người ở đất nước này.

*** Tiếng Anh-Anh còn dùng: "Quit-quitted-quitted".

Nghĩa của một số động từ bất quy tắc ít dùng:
1. Bet: Đánh cược; cá cược.
2. Bid: Trả giá; đưa ra một cái giá để mua món gì, nhất là ở một cuộc đấu giá.
3. Bind: Trói, buộc lại, bảo vệ.
4. Breed: Sinh sản, giao phối.
5. Broadcast: Phát tin tức qua đài truyền thanh (hoặc truyền hình); thông báo.
6. Burst: Nổ.
7. Coast: Ném
8. Cling: Bám, giữ chặt.
9. Creep: Bò, trườn.
10. Deal: Chia bài (chơi bài), đề cập về cái gì.
11. Flee: Trốn, chạy khỏi.
12. Fling: Ném, quăng, liệng.
13. Forecast: Dự báo.
14. Forsake: Bỏ rơi, từ bỏ.
15. Grind: Xay, tán, nghiền nhỏ.
16. Seek: Tìm kiếm.
17. Shed: Từ bỏ, bỏ rơi.
18. Shrink: co lại.
19. Sink: Chìm xuống dưới nước.
20. Slide: Trượt.
21. Slit: Chẻ, rạch, xé toạc.
22. Spread: Căng ra, truyền đi.
23. Spring: Nhảy, bật mạnh.
24. Sting: Chích, đốt.
25. Strike: Đánh đập.
26. Strive: Phấn đấu, đấu tranh.
27. Swing: Đánh đu, đu qua đu lại.
28. Thrust: Xô, đẩy.
29. Weave: Dệt, đan, kết lại.
30. Weep: Khóc.
31. Wind: Cuộn lại.

(Tư liệu tham khảo:
Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer Azar & Oxford Dictionary)

Các bài viết liên quan: