Free response.

(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.)

Review exercise

Các bài viết liên quan: