1. present habit 6. future
2. future 7. future
3. future 8. present habit
4. present habit 9. future
5. present habit

(Tư liệu tham khảo:
Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.)

Review exercise

Các bài viết liên quan: