1. C 2. A 3. B 4. B 5. B
6. A 7. B 8. A 9. C 10. C
(Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar. Understanding and Using Eghlish.3rd ed.)

Review exercise

Các bài viết liên quan: