1.-ize:
Noun........................................Verb

Apology (sự xin lỗi)......................Apologize
Critic(nhà phê bình).....................Criticize
Drama (kịch)..............................Dramatize
Emphasis (sự nhấn mạnh).............Emphasize
Memory (trí nhớ).........................Memorize
Symbol (biểu tượng)....................Synbolize

Chú ý: Các động từ kết thúc bằng "-ize" còn có thể viết thành đuôi "-ise"
To apologize hoặc to apologise; To criticize hoặc to criticise,....

2. -en:
Adjective.......................................Ve rb

Dark (tối).......................................Dark en
Long (dài)......................................Length en
Sharp (sắc)....................................Sharpen
Short (ngắn)...................................Shorten
Strong (mạnh).................................Strengthe n
Weak (yếu).....................................Weaken
Wide (rộng).....................................Widen


Danh từ cấu tạo từ động từ
Danh từ cấu tạo từ tính từ
Tính từ cấu tạo từ động từ
Các hậu tố tạo thành trạng từ

(Tư liệu tham khảo: Cẩm nang giải đề tiếng Anh, Phan Văn Tuyền & Nguyễn Tân, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau)

Các bài viết liên quan: