1.-ness:
Adjective...............................Noun
Careful (cẩn thận)...................Carefulness
Careless (cẩu thả)...................Carelessness
Eager (háo hức)......................Eagerness
Fierce (Dữ tợn).......................Fierceness
Full (no) ...............................Fullness
Great (to,lớn, vĩ đại)................Greatness
Happy(Vui vẻ)........................Happiness
Kind (tử tế)...........................Kindness
Ready (sẵn sàng)...................Readiness
Sad (buồn)...........................Sadness
Shy (e thẹn)........................Shyness
Sick (bệnh)..........................Sickness
Useful (có ích)......................Usefulness
Weak (yếu)..........................Weakness
Willing (sẵn lòng)...................Willingness

2. -ity
Adjective..................................Noun

Able (có khả năng).....................Ability
Active (năng động).....................Activity
Popular (phổ biến)......................Popularity
Electric (chạy bằng điện).............Electricity

3.-t>>-ce:
Adjective........................................N oun

Confident (tin tưởng).......................Confidence
Convenient (thuận tiện)....................Convenience
Different (khác nhau) .......................Difference
Important (quan trọng)......................Importance
Intelligent (thông minh).....................Intelligence

4. Biến đổi đặc biệt:
Adjective.......................Noun

Proud (tự hào)................Pride
True (sự thật)................Truth

*Từ danh từ:
Noun.............................................. ......Noun

Champion (nhà vô địch)...........................Championship
Friend (người bạn)..................................Friendship
Sportsman (người chơi thể thao)...............Sportmanship

Danh từ cấu tạo từ động từ

(Tư liệu tham khảo: Cẩm nang giải đề tiếng Anh, Phan Văn Tuyền & Nguyễn Tân, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau)

Các bài viết liên quan: