1.To dabble / ˈdæbl /
To dabble in sth.
To take part in an activity or a sport but not very seriously.
Tham gia vào một hoạt động hoặc một môn thể thao nhưng không nghiêm túc.

She swims twice a week and has been dabbling in weight training.
Một tuần cô ấy đi bơi 2 lần và cũng đang đua đòi giảm cân.

2.To dally / ˈdæli /
To dally with sth/sb
To think about sth,do sth or treat sb in a way that is not serious enough.
Làm, suy nghĩ về điều gì,hoặc đối xử với ai một cách thiếu nghiêm túc.

They have been dallying with the idea for years.
Họ đã suy nghĩ về ý kiến này trong nhiều năm.

OBJ: thought,idea.
SYN: To toy with sth.


Soạn giả: vip.pro.mai.11
Tư liệu tham khảo:
Oxford Phrasal Verbs
Oxford Advanced Learner's Dictionary
English- English- Vietnamese by Ha Van Buu

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: