Possible (adj): / ˈpɒsəbl/ or possibly (adv): / ˈpɒsəbli/

1. Possible rất thông dụng trong vai trò làm tính từ với nghĩa: có thể, có thể được.

It is possible that she left.
(Có thể là cô ấy đã đi).

Ta cũng dùng possible để nói rằng một việc gì đó có thể là đúng hoặc là sự thật.

It is possible that she said these things.
(Có thể là cô ta đã nói những điều như thế này).

Possible thường dùng trong các cụm từ như " as soon as possible " (ngay khi có thể, càng sớm càng tốt) và " as much as possible " (mức tối đa có thể).

Let's get married as soon as possible.
(Chúng ta hãy đám cưới càng sớm càng tốt).

I like to know as much as possible about my girlfriend.
(Tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về bạn gái của mình).

2. Possibly có nghĩa: có lẽ, có thể.

Nguyen Ngoc Tu was possibly the greatest writer of her generation.
(Nguyễn Ngọc Tư có lẽ là nhà văn tầm cỡ nhất trong thế hệ của cô ấy).

Ta dùng possibly trong câu hỏi khi cần nhờ một người nào đó làm một việc gì. Đây là cách nhờ vả lịch sự.

Could you possibly check this information for me ?
(Anh có thể kiểm tra thông tin này cho tôi được không ? ).

Soạn thảo:Vip.lannguyen.pro
Tư liệu tham khảo: Dictionary of enghlish usage

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: