Instead (adv): /ɪnˈsted / or instead of

1. Instead
có nghĩa: thay thế cho.

I have no coffee, would you like tea instead ?
(Tôi không có cà phê, bạn vui lòng dùng trà nhé ? ).

Instead trong vai trò làm trạng từ thường hay đứng ở đầu hay cuối mệnh đề.

2. Instead of cũng có nghĩa: thay thế cho, lẽ ra.

I'll have coffee instead of tea.
(Tôi sẽ dùng cà phê thay vì trà).

Ta không dùng nguyên mẫu theo sau instead of , ta không nói một người nào đó làm một việc gì " instead to do " một việc khác, mà sử dụng hình thức " -ing " .

He stayed at home all day instead of going to work.
(Anh ta ở nhà cả ngày thay vì đi làm).

Soạn giả: Vip.lan
Tư liệu tham khảo:
Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: