Trong loạt bài viết về danh động từ, mình đã giới thiệu với các bạn về hình thức V-ing có thể đóng vai trò làm:
  • Danh từ (trường hợp của Gerund)
  • Hoặc hiện tại phân từ (present participle) (xem lại bài Pronoun/Possessive + Gerund)
Bây giờ mình muốn phân biệt với các bạn danh từ kết thúc bằng đuôi "-ing" (đương nhiên đây không phải là Gerund nha.), đó là Verbal Noun.

1. Verbal Nouns /
ˈvɜːbl naʊn /: tức các danh từ liên quan đến động từ.

Có rất nhiều cách hình thành danh từ từ động từ
trong tiếng Anh bằng cách thêm các hậu tố, thí dụ đuôi -ment (achivement), -er (teacher),... trong đó có -ing (painting:bức họa;teaching:việc giảng dạy,...).

2.Làm thế nào để phân biệt Gerund với Verbal Noun?

Verbal Noun
trong trường hợp này còn được gọi là True Noun.
Xét ví dụ sau:

It is the duty of the police to stop the shooting of Presidents.(*)
asdkefly fkd terlpfs flksdfp sflper fd d Noun
It is the duty of the police to stop shooting Presidents.)(**)
asdhas fdsklf slfkwep fjsdkof fsddf Gerund
Trường hợp (*), shooting là một danh từ, đi sau mạo từ "The".
Trường hợp (**), shooting là một danh động từ, làm tân ngữ trực tiếp cho "to stop".

I don't think he's mature enough to marry.
(Tôi nghĩ chàng trai vẫn chưa đủ trưởng thành để kết hôn đâu.)
I don't think he's mature enough for marriage.
Not: I don't think he's mature enough for marrying.

"Marrying" là một Gerund để chỉ một hành động.
"Marriage" là danh từ, chỉ một hoạt động đặc biệt (việc kết hôn).
(Cấu trúc "Enough (to do something) for something": đủ để làm cái gì cho cái gì.)

Như vậy,Gerund và verbal noun (hay true noun) về hình thức thì giống nhau nhưng true noun có thể đi sau mạo từ (a/an/the), hoặc dùng ở dạng số ít,số nhiều,... giống như các danh từ khác.

That is a very nice painting.
(Đó là bức tranh rất đẹp.)
He built up his multimillion-pound music business from small beginnings.
(Từ những khởi đầu nhỏ, anh ấy đã phát triển thương vụ âm nhạc trị giá hàng triệu bảng Anh.)
What time is the meeting?
(Cuộc họp lúc mấy giờ?)


Tham khảo thêm
:

Gerund+ Tobe (Danh động từ với Tobe)
Preposition+ Gerund (Danh động từ đi sau giới từ)
Gerund as Subject (Danh động từ làm chủ ngữ)

Danh động từ đi sau động từ (Verb+Gerund)
Pronoun/Possessive + Gerund

Soạn giả: vip.pro.mai.11
Tư liệu tham khảo:

Oxford Advanced Learner's Dictionary
Grammar in Context by Hugh Gethin

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: