Dấu gạch nối:

1. Khi viết đến cuối dòng và khoảng trống không còn đủ cho một từ thì từ đó được tách ra bởi dấu gạch nối để viết xuống dòng. (Lưu ý: từ phải được tách theo âm tiết để xuống dòng chứ không tách ngẫu nhiên, cần tra từ điển cho việc tách âm tiết. ví dụ: re-mem-ber, for-got-ten)

Because these island are so inaccessible, they are frequently labeled remote and for-
gotten by most Americans who hear of them

2. Dấu gạch nối dùng trong các trường hợp viết số:
số từ 21(twenty-one) đến 99(ninety-nine)
twenty-five customers

phân số dùng như tính từ trước danh từ
a two-thirds majority

thập niên
the nineteen-sixties
Chú ý:
two thirds of the voters
(không dùng dấu gạch nối vì lúc này “two thirds” đóng vai trò là danh từ)

3. Dấu gạch nối nối hai hay nhiều hơn hai từ để tạo thành một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ
an ill-timed move
a part-time teacher
a third-storey office
a word-for-word translation
Chú ý:
Không dùng dấu gạch nối khi phần bổ ngữ đứng sau động từ
to teach part time
office in the third story
translated word for word

4. Dấu gạch nối dùng trong các từ ghép
cease-fire
court-martial
teen-ager
cross-examine
great-grandfather
mother-in-law

5. Dấu gạch nối để nối tiền tố với từ
anti-British
mid-Atlantic
neo-Nazi
non-Christian
pan-American
pro-Israeli
un-American

Chú ý: có nhiều trường hợp chúng ta không dùng gạch nối:
anticlimax
midnight
neoclassic
nonsense
pancake
profile
unsure
6. Dấu gạch nối giúp viết chính tả và phát âm dễ dàng hơn
anti-inflationary
co-ordinate
semi-invalid
re-form
*****Mời các bạn tham khảo thêm:
Cách đặt dấu câu trong tiếng Anh:
phần 1: dấu phẩy sau trạng từ hoặc cụm từ nối đầu câu
phần 2: dấu phẩy trong chuỗi tính từ
phần 3: dấu phẩy dùng trong chuỗi liệt kê hoặc danh sách
phần 4: dấu chấm phẩy và dấu hai chấm
phần 5: dấu phẩy và chấm phẩy trong câu ghép
phần 6:
dấu phẩy để thêm thông tin giữa câu và cuối câu
phần 7
: dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, ngoặc vuông


Soạn Giả: vip.trang.pro.1

Tư liệu tham khảo: Robert Frew, Write Preparing for Success in English Composition, American River College Sacramento, California
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: