1. Introduction (giới thiệu)

Một phóng viên đang phỏng vấn Mike và Harriet.

Reporter: Mike and Harriet, tell me what you saw.

Harriet: Well, when we were driving home last night, we saw a strange obiect in the sky.

Mike: As we were coming down the hill into town, it just suddenly appeared in front of us.
We stopped the car and got out.

Harriet: It was a very clear night. The stars were twinkling.

Mike: I was a spaceship. It seemed quite big. It had some strange writing on the side.
And a light was flashing on the top.

Harriet: AS we were watching it, it suddenly flew away and disappeared.

Past continuous - Quá khứ tiếp diễn
Past simple - Quá khứ đơn
Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để nói chúng ta ở giữa hành động đó.
Chúng ta dùng quá khứ đơn để nói hành động đã hoàn tất trong quá khứ
We were driving home. (đang ở giữa hành trình)
We drove home. (đã hoàn tất hành trình)
Chúng ta không sử dụng tiếp diễn cho động từ chỉ trạng thái.
Chúng ta cũng sử dụng quá khứ đơn cho động từ chỉ trạng thái.

2. It happened as I was driving

Khi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn cùng nhau ta khi một hành động đang diễn ra và một hành động khác xen vào.

AS we were driving down the hill, a strange object appeared in the sky.
(Khi chúng tôi đang chạy xe xuống ngọn đồi, một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời).

Note:

+ Với những trường hợp trên thì tiếp diễn thường đứng sau: As, while, when.
+ Với trường hợp hai hành động xảy ra liền kề nhau, hai động từ được dùng ở thì quá khứ đơn

When we saw the spaceship. We stopped the car. (= we saw it and then we stopped).

3. The sun was shining.

+ Chúng ta thường dùng quá khứ tiếp diễn để mô tả nền

The stars were twinkling.

+ Chúng ta dùng quá khứ đơn cho hành động trong một câu truyện.

We arrived at the beach.
The aliens landed quietly.

(Tư liệu tham khảo: John Eastwood, Oxford Practice Grammar)

Exercise1 ; Exercise 2

Cách dùng thì quá khứ đơn;
Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Các bài viết liên quan: