• At no time : chưa từng bao giờ
  • In no way : không còn cách nào
  • On no condition : tuyệt đối không
  • On no account : không vì bất cứ lí do gì
  • Under/In no circumstances:trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
  • For no reasons = On no account : không vì bất cứ lí do gì.
  • No longer: không còn nữa
Preposition + No + Nouns + Auxiliary Verbs (tương ứng với thì của câu) + clause (động từ chính trong câu về dạng nguyên mẫu).
They never know my secret.
At no time do they know my secret.
(Họ sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật của tôi cả).

Jonh persisted in doing that thing truely.
In no way did John persist in doing that thing wrongly.
(Không đời nào John khăng khăng làm điều đó sai đâu).

My teacher never permitted us to cheat in exams.
Under/In no circumstances did my teacher permit us to cheat in exams.
(Bất cứ hoàn cảnh nào thì giáo viên của tôi cũng không cho phép chúng tôi quay cóp trong khi làm bài thi cả).
He no longer worked as an accountant in that company. He found other job.
No longer did he work as an accountant in that company. He found an other job.
(Anh ta không còn làm việc kế toán nữa. Anh ta đã tìm được công việc khác rồi).
Tư liệu tham khảo: "English Grammar in Use"
Soạn giả: vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: