to ache /eɪk/
to ache for sb/sth:
to have a strong desire for sb/sth or to do sth
(Khát khao người nào hoặc làm việc gì).

E.g. I was aching for home.
(tôi rất mong về nhà)

Note:
Đồng nghĩa (syn): long for sb/sth; V + Prep.


Soạn giả: Vip.pro.01
Tư liệu tham khảo: " Oxford Phrasal Verbs - Dictionary for learners of English"

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: