Act (n): /ækt /, action (n): / ˈækʃn/ hay deed (n): /diːd/

Cả ba đều là danh từ. Nghĩa là: hành động, hành vi, hoạt động (act còn là động từ).
Act và action có nghĩa rất gần nhau và trong một số trường hợp, có thể thay thế cho nhau.

Action đề cập đến hành động nói chung, thường là đang diễn ra, trải qua thời gian dài hơn và có thể bao gồm hơn một "act". action thường có những từ bổ nghĩa đứng trước.

Act
nói đến một hành vi cụ thể, thường đề cập đến kết quả hành động, và đó là hành động đơn giản với thời gian không đáng kể. Act thường có giới từ "of" theo sau + danh từ.

E.g: One of the first acts of President Bush was to appoint Condoleezza Rice as Secretary of State.
=> Một trong những hành động đầu tiên của Tổng Thống Bush là bổ nhiệm Condoleezza Rice vào chức vụ Ngoại Trưởng.

The time has come for action.
=> Giờ hành động đã điểm.

Deed thường nói đến những hành động lớn, nhấn mạnh đến sự hoàn thành hoặc chất lượng, kết quả của "act" và thường kèm theo nhận xét như tốt hoặc xấu...: "an irrevocable deed" (một hành động không thể thay đổi được), "a deed of daring" (một hành động táo bạo)...

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: