1. Do you know where...?/ I don't know why...?/ Could you tell me...? etc
What time is it? (Mấy giờ rồi)
=> Do you know what time it is? (Bạn có biết mấy giờ rồi không?)
SAI: Do you know what time is it?

Where can I find her? (Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?)
=> Can you tell me where I can find her? (Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu không?)
SAI: Can you tell me where can I find her?

What time does the film begin? (Mấy giờ phim bắt đầu?)
=> Do you know what time the film begins?
SAI: Do you know what time does the film begin.

What do you mean? (Ý bạn là gì?)
=> Please explain what you mean?
SAI: Please explain what you do mean.

Why did she leave early? (Sao cô ấy đi sớm vậy?)
=> I don't know why she left early?
SAI: I don't know why did she leave early.

2. Sự thay đổi trật từ từ cũng xảy ra trong câu tường thuật
She said "What time do the banks close"?
=>She wanted to know what time the banks close
(Cô ấy muốn biết mấy giờ ngân hàng đóng cửa)

(Tư liệu tham khảo: English Grammar in Use Intermediate - Raymond Murphy)

Các bài viết liên quan: