Thành ngữ "There is no accounting for taste"

-> Used to say that it is impossible to know why somebody likes somebody/something that you don't like:

Nghĩa: Được sử dụng để nói rằng nó là không có khả năng để biết vì sao một người nào đó thích ai hoặc một thứ gì mà bạn không thích.

Ex: " She seems to like you" - " Well, there's no accounting for taste!''
->" Cô ấy có vẻ thích bạn, oh, bạn chẳng biết được đâu".

Note: Tham khảo " nghĩa của account for "

Soạn giả: Vip.pro.01
Tư liệu tham khảo: " Oxford Phrasal Verbs - Dictionary for learners of English"

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: