1. Hình thức:Cấu trúc ngữ pháp:

Subject + had + p.p.

2. Cách dùng:

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để nói về một sự việc hoàn thành trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ.
They had had lunch before two o'clock.
The train had left before I arrived at the station.
By the time I left school, I had learned English for seven years.

Thì quá khứ hoàn thành cũng được dùng trong mệnh đề điều kiện loại 3 và mệnh đề giả thiết ở quá khứ
If I hadn't been busy, I would have gone to the party last night.
She wishes she had gone to university when she was young.

Thì quá khứ hoàn thành cũng được dùng sau các động từ nói và nghĩ ở quá khứ để nói về những điều đã xảy ra trước lúc nói và nghĩ.

I wondered who had left the door open.
She told me that she had sent me a letter a week before.

(Tư liệu tham khảo: English Grammar in Use)

Các bài viết liên quan: