Imply /ɪmˈplaɪ/ Infer /ɪnˈfɜː(r)/ là hai động từ hay bị dùng thay thế cho nhau, dùng như vậy là sai ngữ pháp.

1. Imply: Có nghĩa là ngụ ý, ám chỉ, gợi ý, tức nói bóng, nói gió chứ không nói thẳng ra.

E.g. His tone implied that his time and his patience were limited.
=> Giọng nói của ông ấy ngụ ý rằng, thời gian và sự kiên nhẫn cảu ông ta là có giới hạn.

2. Infer: Có nghĩa là suy luận, luận ra (từ những sự việc hay luận cứ).

E.g. They infered his displeasure from his absence.
=> Do sự vắng mặ của anh ấy, họ đã suy ra sự bất mãn của anh ấy.


Tư liệu tham khảo: "
Dictionary of English Usage"
Soạn giả: vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: