Speech /spiːtʃ/ Address /əˈdres/ là hai danh từ đều hàm ý là bài diễn văn, nhưng cách dùng khác nhau, lưu ý ở đây chúng ta chỉ đề cập tới phần ngữ nghĩa giống nhau của hai từ trên.

1. Speech: Là một danh từ hàm ý bài diễn văn, nhưng không nói đến độ dài ngắn, có dự kiến tước hay không,... và nói đến khả năng diễn đạt tư tưởng.

She expresses herself better in speech than in wrting.
(Cô ấy thể hiện bản thân bằng lời tốt hơn khi viết.)


He made a boring after dinner speech.
(Anh ta đã đọc một bài diễn văn chán ngắt sau bữa tối).

2. Address: Là bài diễn văn chính thức, trang trọng, có kế hoạch trước và thường được chuẩn bị cho một chủ đề quan trọng hay một dịp nào đó như lễ nhậm chức, lễ tốt nghiệp,... Nó không dùng với nghĩa là bài diễn văn ứng khẩu, không chuẩn bị trước.


The Prime Minister attempted to reassure the nation on financial situation in his television address.
(Thủ tướng đã cố làm yên lòng cả nước về tình hình tài chính trong bài diễn văn của ông đọc trên truyền hình.)
Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage & Oxford Advanced Learner’s Dictionary"
Soạn giả:
vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: