Apply /əˈplaɪ/ có những nghĩa khác nhau khi kết hợp với những giới từ khác nhau.

1. Apply to: liên quan tới ai, cái gì.

E.g. What I am saying applies only to some of you.
=> Điều mà tôi đang nói chỉ liên quan tới một số quý vị.

2. Apply for: nộp đơn cho vị trí công việc nào, ứng đơn cho công việc nào.

E.g. She applies for Director Assistant position at our company.
=> Cô ấy đã nộp đơn xin việc cho vị trí Trợ lí Giám đốc tại công ty của chúng tôi.


Tư liệu tham khảo: "Oxford Advanced Learner’s Dictionary"
Soạn giả:
vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: