Động từ nhóm VI trong tiếng Nga

Các động từ nhóm VI ở dạng nguyên thể có tận cùng –чь thuộc nhóm VI, thí dụ: печь, стричь, помочь; đồng thời dạng nguyên thể không có tiếp vị ngữ đặc biệt (nghĩa là phụ âm tận cùng của động từ nguyên thể thuộc vào thân từ).


1. Thời hiện tại và tương lai đơn giản:


Thời hiện tại và tương lai đơn giản của động từ thuộc nhóm VI được cấu tạo từ các vĩ tố - у, -ешь(-ёшь), -ет(-ёт), -ем(-ём), -ут:

печь____ стри-чь_____мочь
пеку ____стригу _____ могу
печёшь__стрижёшь__ можешь


a) Trọng âm có thể:
  • Luôn ở vĩ tố (ở phần lớn các động từ): жечь, жгу, жжёшь;
  • Di động: ở ngôi thứ I số ít trọng âm rơi vào vĩ tố, ở các hình thái khác trọng âm rơi vào thân từ: помочь, помогу, nhưng: поможешь.
b) Chuyển đối âm:

ở ngôi thứ I số ít và ngôi thứ III số nhiều có hiện tượng chuyển đổi âm:
ч: г : ж __печь - пеку, печёшь....пекут
ч: к: ч ___ мочь – могу, можешь...могут

  • Hiện tượng chuyển đổi âm ч: к: ч ~лечь (влечь, облечь ...), печь, ~речь (обреч...), сечь, течь, волочь, толочь và những động từ phái sinh của chúng.
  • Hiện tượng chuyển đổi âm ч: г : ж xảy ra ở thân từ của các động từ беречь,стеречь, жечь, ~ прячь (запрячь, впрячь), стричь, мочь.
2. Thời quá khứ:

Các động từ thuộc nhóm VI ở tận cùng thân từ có cùng một phụ âm như ở ngôi thứ I số ít; ở hình thái giống đực không có tiếp vị ngữ -л, ngoài ra ở gốc từ có hiện tượng chuyển đổi âm -е: ё:

пе-чь_____ помо-чь______стричь
пеку______ помогу______стригу
пёк_______ помог______ стриг
пекла______помогла____стригла
пекло______помогло____стригло
пекли______ помогли____стригли


3. Hình thái bị động hoàn thành thể:

Hình thái bị động hoàn thành thể được cấu tạo ừ ngôi thứ II số ít nhờ tiếp vị ngữ-ен, ён :

испеч-ёшь________постриж-ёшь_______ зажж-ёшь
испечён__________пострижен_________зажжён
испечена_________пострижена________зажжена


4. Thức mệnh lệnh:

Thức mệnh lệnh được cấu tạo từ ngôi thứ I số ít nhờ vĩ tố :

пек-у________помаг-у
пеки________помоги


Trường hợp ngoại lệ: động từ лечь - ляг

Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: